Wandmosaiken der Kriegsgräberstätte Quero/ Italien

Wandmosaiken der Kriegsgräberstätte Quero/ Italien

Restaurierung der Wandmosaiken in dem Weihraum der Kriegsgräberstätte in Quero

Juni 2012